Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

Gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka przyczyniają się  do ocieplania  klimatu ziemi, co generuje  coraz poważniejsze skutki dla ludzi, gospodarek i środowiska. Do walki z postępującymi zmianami klimatu i dla ograniczania emisji gazów stworzony został system handlu emisjami. Ten funkcjonujący od 2005 r. we Wspólnocie Europejskiej system ma skłaniać do redukcji emisji gazów. Istotą systemu są limity emisji przydzielane poszczególnym krajom, a następnie rozdzielane między Operatorów instalacji, które emitują duże ilości gazów cieplarnianych. Limity co roku ulegają  zmniejszeniu, co ma zmusić  do działań zmierzających do ograniczenia emisji. W ramach przyznanego limitu Operatorzy mogą kupować i sprzedawać przydziały emisji, według swoich potrzeb. Przydziały emisji są "walutą" Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej, zwanego w skrócie od nazwy angielskiej - EU ETS.

Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce określają:

ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Kwestię raportowania emisji gazów cieplarnianych w III okresie rozliczeniowym (lata 2013-2020) regulują:
  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/1 z 12.07.2012 r.);
   Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.).

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmuje emisję gazów cieplarnianych z instalacji, w której jest prowadzona działalność powodująca ich emisję i która spełnia wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych. Operator instalacji spełniającej przesłanki objęcia systemem jest obowiązany w terminie do dnia 31 marca każdego roku rozliczyć wielkość emisji na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzanego za poprzedni rok.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa raporty roczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych podlegają weryfikacji w zakresie zgodności informacji zawartych w raporcie ze stanem faktycznym. Weryfikacji mogą dokonywać jednostki uprawnione, tj. podmioty posiadające akredytację udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Aktualny wykaz obowiązujących aktów prawnych można znaleźć na stronie KOBIZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami: http://www.kobize.pl/.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków SA.  jest akredytowanym weryfikatorem (akredytacja nr PL-VG-0013) w zakresie:

   działalności energetycznej,

   hutnictwa żelaza i stali,

   przemysłu mineralnego.

W tym miejscu można sprawdzić nasz zakres akredytacji weryfikatora rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych.

Prowadzone przez nas weryfikacje rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych uwzględniają  wymagania przepisów krajowych, unijnych oraz norm międzynarodowych i prowadzone są przez kompetentny personel. Zasady weryfikacji rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów PRS S.A znajdą Państwo poniżej, w części Dokumenty i informacje związane.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty weryfikacji rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o weryfikację rocznego raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania dla Państwa oferty).

W przypadku wątpliwości lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawnie i profesjonalnie zrealizowaną usługę.


PRS - TWÓJ AKREDYTOWANY WERYFIKATOR W EU ETS !!!

Dokumenty i informacje związane:

Wykaz wydanych certyfikatów zgodności

W tym miejscu można zweryfikować prawdziwość i aktualność certyfikatów wystawionych przez naszą jednostkę notyfikowaną.
W celu uzyskania informacji proszę kliknąć w poniższy link:

Wyszukiwarka wydanych certyfikatów

Materiały do pobrania