Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Polityka jakości

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania organizacji dostępną dla wszystkich wnioskodawców, których działalność mieści się w zakresie akredytacji lub działalności Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe, a dostęp do certyfikacji nie zależy od wielkości organizacji i jej członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu. Certyfikacja nie zależy od liczby wydanych już certyfikatów.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań organizacji (klientów), zwiększanie stopnia zaufania publicznego do certyfikacji prowadzonej przez PRS S.A. przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy:

-     sprawne przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodnie z dokumentami odniesienia (norm, wymagań prawnych, wymagań klientów oraz wymagań własnych) przez kompetentny personel,

-     rozwój i doskonalenie systemu zarządzania Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., zgodnie z zmieniającymi się wymaganiami,

-     upowszechnianie dobrego wizerunku Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

 

Cele te realizujemy poprzez:

-     podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie postaw auditorów i ekspertów oraz pozostałego personelu związanego z procesem certyfikacji,

-     wysoką etykę zawodową, bezstronność i odpowiedzialność personelu Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.,

-     dostępność naszych usług, uwzględnianie życzeń klientów oraz sprawną organizację działalności certyfikacyjnej,

-     precyzyjne określenie tego, co ma być wykonane i dobre wykonanie tego, co zostało zaplanowane,

-     dokumentowanie działań zgodnie z przyjętymi w systemie zarządzania Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. zasadami,

-     ciągłe monitorowanie spełnienia wymagań norm, wymagań własnych, wymagań prawnych i wymagań naszych klientów,

-     zachowanie poufności informacji uzyskanych od naszych klientów.

Deklarujemy bezstronność prowadzonej działalności w zakresie certyfikowania systemów zarządzania poprzez podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, zarządzanie konfliktami interesów, ochronę praw własności naszych klientów.

Polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i stale utrzymywana na wszystkich poziomach Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

Odpowiedzialność za osiąganie przyjętych celów spoczywa na wszystkich pracownikach Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., zaangażowanych w  proces certyfikacji systemów zarządzania.

 

Dyrektor Pionu Certyfikacji

Polskiego Rejestru Statków S.A.