Rozporządzenie (UE) 2023/957

Parlament i Rada Unii Europejskiej uzgodniły zmiany mające na celu włączenie żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) od 1 stycznia 2024 r. Przyjęto je rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/957 z dnia 10 maj 2023 r., zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/757, w celu uwzględnienia transportu morskiego w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dodatkowych gazów cieplarnianych i emisji z dodatkowych typów statków.

Gazy cieplarniane objęte EU-MRV to:

  • od 2018 r. – dwutlenek węgla (CO2),
  • od 2024 r. – dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O).

Gazy cieplarniane objęte systemem EU-ETS to:

  • od 2024 r. – dwutlenek węgla (CO2),
  • od 2026 r. – dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O).

Statki objęte rozporządzeniem

Po wejściu w życie system EU-ETS będzie miał zastosowanie do Statków o tonażu brutto 5.000 t i więcej. Od 1 stycznia 2025 r. EU-MRV obejmie również:

  • drobnicowce o pojemności  400 t brutto i powyżej,
  • statki offshore o tonażu brutto 400 t i więcej.

Czy te statki zostaną włączone do system EU-ETS w dalszej kolejności, zostanie rozparzone przez Komisję Europejską w 2026 r.

Dla armatorów

Do 1 kwietnia 2024 r. armatorzy są zobowiązani, dla każdego statku objętego wymaganiami Rozporządzenia UE 2023/957, dostarczyć właściwemu organowi administracyjnemu plan monitorowania, który został oceniony przez weryfikatora jako zgodny z tym rozporządzeniem i który odzwierciedla włączenie emisji CH4 i  N2O w zakres niniejszego rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dla statków objętych zakresem Rozporządzenia (UE) 2023/957 po raz pierwszy po 1 stycznia 2024 r., armatorzy mają obowiązek przedstawić plan monitorowania, zgodny z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, do właściwego organu administracyjnego bez zbędnej zwłoki i nie później niż 3 miesiące po pierwszym zawinięciu każdego statku do portu leżącego w jurysdykcji kraju członkowskiego UE.

Przed 6 czerwca 2025 r. właściwy organ administracyjny ma zatwierdzić plany monitorowania przedłożone przez armatorów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję Europejską. Dla statków objętych dyrektywą 2003/87/WE po raz pierwszy po 1 stycznia 2024 r., właściwy organ administracyjny ma zatwierdzić plan monitorowania w ciągu 4 miesięcy od pierwszego zawinięcia statku do portu leżącego w jurysdykcji państwa członkowskiego UE, zgodnie z przepisami aktów delegowanych przyjętych przez Komisję.

Prace legislacyjne do wykonania

Przed 1 października 2023 r. Komisja ma przyjąć akty delegowane, które uwzględnią włączenie emisji CH4 i N2O, jak również emisji gazów cieplarnianych ze statków offshore, objętych zakresem Rozporządzenia (UE) 2023/957.

Jeżeli do roku 2028 IMO nie przyjmie globalnych środków rynkowych dla redukcji emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego, i to co najmniej do poziomu porównywalnego z systemem EU-ETS, Unia Europejska rozważy podwyższenie wymogu 50% rejsów poza UE.

Cykl zgodności dla MRV i ETS