PRS, w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, jak też relacje z otoczeniem firmy, czyli różnymi grupami interesariuszy. Są to elementy społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która to koncepcja jest częścią strategii zarządzania naszej firmy od wielu lat. Nasza instytucja zawsze poszukuje rozwiązań korzystnych nie tylko dla firmy, ale też jego otoczenia, pracowników i całej społeczności, bo wierzymy, że prowadzone działania CSR przyczyniają się do tworzenia wartości społecznej.

Włączając się czynnie w realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gdańska, wspólnie z Komendą Miejską Policji w Gdańsku, przy udziale Pana asp. Grzegorza Neumann, w dniu 12 maja 2023 r. zorganizowaliśmy spotkanie o charakterze profilaktycznym, na temat cyberbezpieczeństwa. Uczestnikami byli uczniowie III klasy Liceum Mundurowego CN-B Feniks w Gdańsku. Licea Feniks to szkoły ponadpodstawowe, w których w proces kształcenia włączone są dodatkowe zajęcia z przygotowania wojskowego, samoobrony, technik przetrwania czy technik interwencyjnych.

PRS reprezentowali Michał Suczyński, kierownik Działu Informatyki oraz Kinga Lowińska-Neumann, dyrektor Pionu Szkoleń.

Mamy nadzieję, że w efekcie spotkania, udało się przestrzec oraz właściwie ukierunkować młodzież, aby skutecznie i właściwie korzystała z dostępnej techniki, a tym samym zwiększyć niwelowanie zdarzeń z zakresu cyberprzemocy.

Fantastyczna energia, która panowała na spotkaniu, potwierdza, że działania na rzecz lokalnej społeczności, tj. współpraca z lokalnymi organizacjami, realizacja programów na rzecz dzieci i młodzieży, mają głęboki sens i co więcej, motywują nas do dalszego działania!!!