W dniu 20 maja 2022 r. w Centrali Polskiego Rejestru Statków S.A. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, którego celem było zaopiniowanie II edycji Przepisów Klasyfikacji i Budowy Okrętów Wojennych - wydanie 2022.

Przewidywane podjęcie nadzoru nad budową nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP jako naturalny proces angażowania narodowego zaplecza intelektualnego i specjalistycznego w proces odbudowy i rozbudowy Sił Zbrojnych RP, szczególnie w obecnym okresie, spowodował naturalną potrzebę aktualizacji wymagań, standardów projektowych i nadzorczych, będących w dyspozycji PRS.

Polski Rejestr Statków dokonał kompleksowej aktualizacji przepisów dedykowanych okrętom wojennym, przy czym projekt ich bazuje na aktualnych, międzynarodowych trendach w projektowaniu okrętów oraz na doświadczeniach płynących z członkostwa PRS w strukturach międzynarodowych, w tym Sojuszu,  IMO (International Maritime Organisation), IACS (International Association of Classification Societies), INSA (International Naval Safety Association) i NSCA (Naval Ship Classification Association).

Nowa edycja Przepisów oparta została na doświadczeniach PRS wynikających ze sprawowania nadzorów nad projektowaniem oraz budową jednostek dla MW RP, w tym ORP Ślązak, serii holowników typu B-860, niszczycieli min typu Kormoran, projektu technicznego okrętu ratowniczego typu Ratownik, przebudowy i modernizacji stacji demagnetyzacyjnej na okręt wsparcia logistycznego ORP kadm. X.Czernicki, a także doświadczeń z certyfikacji okrętowej infrastruktury lotniczej fregat typu FFG-7, ORP kadm. X.Czernicki oraz korwety patrolowej ORP Ślązak. Istotnym elementem procesu nadzorów było wdrożenie, na mocy rekomendacji STANREC 4807, zaleceń Kodeksu Bezpieczeństwa Okrętów Wojennych (Naval Ship Code) – publikacji NATO, traktowanej jako ekwiwalent konwencji SOLAS - potocznie zwanej Naval SOLAS, uwzględniającej specyfikę nawodnego okrętu wojennego, jego zdolność do wykonania zadania w warunkach bojowych zgodnie z przeznaczeniem, w stanie awaryjnym lub po doznaniu poważnych uszkodzeń.

Do drugiej edycji Przepisów wprowadzono wymagania celowe i eksploatacyjne, mające na celu spełnienie formuły i struktury Goal Based Standards dla okrętów wojennych. Głównymi założeniami Przepisów było wprowadzenie kryteriów żywotności bojowej i eksploatacyjnej okrętów, w tym bezpieczeństwa statecznościowego, rozwinięcia metod obliczania wytrzymałości udarowej wyposażenia okrętu, uwzględnienie wymagań dotyczących stateczności konstrukcji wykonanej z materiału innego niż stal oraz wprowadzenie wymagań dla urządzeń związanych z zaopatrywaniem okrętów  w ruchu, tzw. Replenishment at Sea (RAS) i wiele innych.

Przepisy opracował zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin, odpowiedzialnych za tworzenie treści merytorycznych na rzecz wszystkich części Przepisów, szczególnie w obszarze spełnienia warunków oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa okrętu, a w konsekwencji zwiększenia jego żywotności bojowej oraz eksploatacyjnej.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków, po merytorycznej dyskusji i ocenie przedstawionych opinii i stanowisk recenzentów, pozytywnie zaopiniowali i zaakceptowali nowe Przepisy Klasyfikacji i Budowy Okrętów Wojennych, rekomendując  wprowadzenie ich w życie z dniem
1 lipca 2022 r.

PRS planuje zaktualizowanie kilku publikacji stanowiących uzupełnienie Przepisów dla okrętów wojennych, które posłużą za wytyczne dla projektantów okrętów wojennych, tj.:

nr 24/I - Materiały i technologie specjalne dla okrętów wojennych;

nr 40/P – Materiały i wyroby niemetalowe;

nr 30/I – Wytyczne dotyczące projektowania okrętów wojennych.