W dniach 12-13 maja 2022 r. Wydział Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie i Centrum Innowacji Akademii Morskiej zorganizowały w Świnoujściu XII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną EXPLO-SHIP 2022, pod tytułem „Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych. Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach”.

Zakres merytoryczny Konferencji obejmował następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo w transporcie,
 • Żegluga morska i śródlądowa,
 • Budowa i eksploatacja jednostek autonomicznych,
 • Diagnostyka urządzeń obiektów pływających i portowych,
 • Automatyzacja siłowni obiektów pływających,
 • Gospodarka energetyczna i wytwarzanie energii elektrycznej na obiektach pływających,
 • Neutralność klimatyczna i bezpieczeństwo środowiska,
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej obiektów pływających,
 • Zastosowanie modeli matematycznych w eksploatacji urządzeń, obiektów pływających i portowych,
 • Metody i narzędzia komunikacji w transporcie,
 • Modelowanie systemów informatycznych w transporcie,
 • Metody i narzędzia inteligencji obliczeniowej w transporcie,
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo) w transporcie,

przestawione podczas 9. paneli tematycznych dwóch dni obrad Konferencji. Wzbudziły one znaczne zainteresowanie słuchaczy i były dobrą okazją do bezpośredniej wymiany opinii i ścierania się poglądów naukowych. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, polskiej administracji morskiej, liczne grono naukowców z polskich i zagranicznych uczelni technicznych, specjalizujących się w zagadnieniach związanych między innymi z gospodarką morską, a także przedstawiciele przedsiębiorstw branży morskiej,

Z ramienia Polskiego Rejestru Statków S.A. udział w konferencji wziął dr inż. Krzysztof Kołwzan, Kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS. Zaprezentował on referat  „Life Cycle Assessment of Alternative Fuels in the light of the International Maritime Organization Initial GHG Reduction Strategy” / Cykl życia paliw alternatywnych w kontekście Wstępnej Strategii redukcji GHG ze Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Aktualnie zagadnienia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw alternatywnych według koncepcji Well to Wake – od ich źródła do ich końcowego użycia na statku, stanowią jeden z ważnych punktów prac powołanej przez Komitet Ochrony Środowiska morskiego IMO MEPC - Międzysesyjnej grupy ds. redukcji GHG z żeglugi, w ramach Krótkoterminowych środków kandydujących Strategii redukcji GHG. Podczas 11 spotkania tej grupy w marcu 2022 br. przedstawiono projekt Wytycznych w tym zakresie, do zatwierdzenia na 78. Sesji Komitetu MEPC. Wystąpienie dr Kołwzana spotkało się ze znacznym zainteresowaniem naukowców reprezentujących wydziały mechaniczne uczelni morskich, którzy podkreślili jego walory poznawcze i znaczenie przedmiotowego zagadnienia w toczącej się na licznych forach dyskusji na temat dekarbonizacji żeglugi morskiej.   

W ramach Konferencji odbyły się również wydarzenia upowszechniające dwa projekty realizowane m.in. przez Akademię Morską w Szczecinie w ramach współpracy międzynarodowej.

Pierwszy projekt to PROMETHEAS - PROMoting MEnThal HEAlth at Sea, którego głównym celem  jest opracowanie metodyki szkolenia i zasobów edukacyjnych dla marynarzy oraz pracowników morskich w zakresie ochrony i poprawy ich zdrowia psychicznego. Projekt koncentruje się na różnych kwestiach związanych z problemami zdrowia psychicznego i ma na celu zapewnienie niezbędnych informacji oraz konsultacji na temat sposobów radzenia sobie z tymi problemami. W projekcie wytworzone zostaną również narzędzia do samooceny, takie jak aplikacja mobilna oraz programy kursów. Partnerami projektu, poza Akademią Morską w Szczecinie, są uczelnie i podmioty z Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Drugim projektem jest: Projekt iSOLMET - Innovative SOft SkilLs to Maritime Education and Training.

Projekt odpowiada na potrzeby studentów w zakresie zdobycia umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek żeglugowy oraz zapewnia edukatorom nowe narzędzia edukacyjne. Ponadto odpowiada na potrzeby branży żeglugowej w zakresie wykwalifikowanego personelu. Partnerami tego projektu, poza Akademią Morską w Szczecinie, są uczelnie i podmioty z Bułgarii, Grecji, Francji, Rumunii i Turcji.

Podczas konferencji odbyło się również Posiedzenie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, którego przedstawiciele uświetnili obrady Kongresu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP organizowana jest cyklicznie. Jej kolejna edycja planowana jest za dwa lata, w 2024 roku.