Począwszy od 18 maja 2022, każdego roku w tym dniu, obchodzić będziemy – decyzją Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) - Międzynarodowy Dzień Kobiet w Branży Morskiej. Będzie to okazja do podkreślenia obecności kobiet w gospodarce morskiej!

Inaugurując to święto Sekretarz Generalny IMO, Kitack Lim, podkreślił, że organizacja od kilku dekad wspiera równość płci poprzez udział kobiet w programach morskich i dążenie do wzmocnienia pozycji kobiet w branży morskiej poprzez ich szkolenia, widoczność i uznanie, a tym samym do tworzenia wolnego od barier środowiska pracy dla kobiet w sektorze. I taki jest właśnie temat tegorocznych obchodów: „Szkolenie-Widoczność-Uznanie: Wspieranie środowiska pracy bez barier”.

IMO pragnie, poprzez ustanowione święto, uhonorować kobiety, które wnoszą wkład w przyszłość branży morskiej: nawigatorki, inżynierki, inspektorki, prezeski, kierowniczki, przedstawicielki rządów, wszystkie przewodniczące organów IMO oraz kobiety pełniące wszelkie role w przemyśle morskim.  Ponadto tegoroczne obchody mają promować rekrutację, zatrzymywanie i trwałe zatrudnienie kobiet w sektorze morskim oraz wspierać prace zmierzające do likwidacji obecnej nierównowagi płci w sektorze morskim.

Równość płci jest uznana jako kluczowy element zrównoważonej przyszłości i jest zapisana w celu 5. Zrównoważonego Rozwoju  w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  IMO zachęca do łamania barier i tworzenia środowiska pracy, które umożliwia, wspiera i integruje zróżnicowane uczestnictwo wszystkich, bez przeszkód, w społeczności morskiej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Gdańsku od 2019 roku, w ramach projektu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER “Kobiety też budują statki”, organizowane są warsztaty podnoszące kompetencje menadżerskie liderek z branży morskiej i logistycznej, warsztaty dla szkolnych doradców i doradczyń zawodowych, a także program mentoringowy.

Międzynarodowa Organizacja Morska jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu, ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki. Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany 20.06.1967r. przez ówczesnego Ministra Żeglugi. Ośrodek został ulokowany przy Polskim Rejestrze Statków, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.