Zmiany do Załącznika VI do Konwencji MARPOL przyjęte na 76 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 76), która odbyła się w czerwcu 2021 r., czynią obowiązującymi przepisy dotyczące wskaźnika efektywności energetycznej dla statku istniejącego.

Wprowadzenie wskaźnika efektywności energetycznej dla statku istniejącego (EEXI) (nowe Prawidła 23 i 25):

Powyższy środek efektywności technicznej wymaga, aby wszystkie statki, do których ma to zastosowanie, o tonażu brutto 400 GT i powyżej, które są eksploatowane na wodach międzynarodowych i których typ zaliczany jest do jednej lub więcej kategorii* wymienionych w prawidle 2 Załącznika VI do Konwencji MARPOL, posiadały:

  1. Osiągnięty wskaźnik EEXI lub projektowy wskaźnik efektywności energetycznej (EEDI) równy lub niższy od wymaganego wskaźnika EEXI statku, (Rez. MEPC.332(76));
  2. Okrętowy Podręcznik Zarządzania Mocą (Onboard Management Manual (OMM)) zatwierdzony przez PRS, tam gdzie zainstalowano układ ograniczenia mocy (Overridable Power Limitation (OPL)) w celu poprawienia osiągniętego wskaźnika EEXI, (Rez. MEPC.334(76));
  3. Zweryfikowany osiągnięty wskaźnik EEXI (lub EEDI, tam gdzie ma to zastosowanie) w oparciu o Kartotekę techniczną EEXI (lub EEDI, tam gdzie ma to zastosowanie), (Rez. MEPC.333(76));
  4. Międzynarodowe świadectwo efektywności energetycznej (International Energy Efficiency Certificate (IEEC)) lub Oświadczenie zgodności wystawione przez Administrację bandery lub PRS po zweryfikowaniu osiągniętego wskaźnika EEXI.

Statki, do których ma zastosowanie wskaźnik EEXI, muszą wykazać zgodność w terminie do kolejnego zaplanowanego przeglądu – rocznego/pośredniego/odnowieniowego – w celu wystawienia lub poświadczenia Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza  (International Air Pollution Prevention Certificate (IAPPC)), lub przeglądu zasadniczego przed wejściem statku do eksploatacji w celu wystawienia Międzynarodowego świadectwa efektywności energetycznej (International Energy Efficiency Certificate (IEEC)), który jako pierwszy przypada w dniu 1 stycznia 2023 r. lub po tej dacie. 

Wprowadzenie wskaźników redukcji intensywności emisji węgla (nowe Prawidło 28):

Wszystkie statki* o tonażu brutto 5000 GT i powyżej, do których ma to zastosowanie, powinny wykazać zmniejszenie eksplotacyjnego wskaźnika intensywności emisji węgla (CII) pomiędzy 1 stycznia 2023 a rokiem 2030.

W związku z nowymi zmianami do Załącznika VI do Konwencji MARPOL:

  1. Do końca roku 2022, w nowym rozdziale istniejącego Planu zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP) należy uwzględnić wykazanie sposobu obliczania rocznego wskaźnika CII oraz procedury raportowania tego wskaźnika, (Rez. MEPC.335(76), MEPC.336(76), MEPC.337(76));
  2. Dane dotyczące emisji muszą być przekazane za pomocą Systemu gromadzenia danych IMO (Data Collection System (DCS)), oprócz działań związanych z istniejącym wymaganiem dotyczącym użycia paliwa. Emisje muszą co najmniej uwzględniać roczny współczynnik efektywności (Annual Efficiency Ratio);
  3. Od 1 stycznia 2024 r. statkom będą wystawiane Oświadczenia zgodności, uwzględniające zweryfikowane zużycie paliwa, osiągniętą redukcję intensywności emisji węgla oraz roczny stopień (A do E) w oparciu o osiągniętą redukcję intensywności emisji węgla w stosunku do wymaganej redukcji intensywności emisji węgla, (Rez. MEPC.338(76), MEPC.339(76));
  4. Zostaną wprowadzone okresowe audity weryfikacji Planów SEEMP, w celu zapewnienia, że tworzone są plany pozwalające na osiąganie celów oraz że przestrzegane są Plany działań korygujących, jeśli statek otrzymuje stopień E w danym roku lub D w trzech kolejnych latach. 

* Masowiec, gazowiec, zbiornikowiec, kontenerowiec, drobnicowiec, chłodniowiec, statek kombinowany, statek towarowy ro-ro, statek towarowy ro-ro (samochodowiec), statek pasażerski ro-ro, zbiornikowiec LNG o napędzie konwencjonalnym oraz wycieczkowiec i zbiornikowiec LNG o napędzie niekonwencjonalnym (tj. napędzie spalinowo-elektrycznym, turbinowym, hybrydowym systemie napędowym, itp.).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się bezpośrednio poprzez tm@prs.pl.