W dniach 9-10 lutego 2021 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zorganizowała zdalne sympozjum podczas, którego omówiono stan prac nad dostępnością opcji paliw o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla, które zapewnią żegludze przejście do dekarbonizacji i umożliwią osiągnięcie założonych celów emisyjnych.

W sympozjum wzięli udział między innymi pracownicy Polskiego Rejestru Statków S.A. – Grzegorz Pettke, Wojciech Kozyro, Marek Narewski, Karolina Sypion-Babś, Krzysztof Kołwzan oraz Bartosz Dombrzalski.

Podczas sympozjum, przedstawiciele przemysłu oraz administracji pokrótce omówili różne dostępne dla właścicieli statków i armatorów rodzaje paliw, które pozwolą sektorowi morskiemu spełnić cele wyznaczone we wstępnej strategii IMO ws. redukcji emisji GHG ze statków.

Przedyskutowano techniczne aspekty dotyczące różnych paliw o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla, jak również przyjrzano się takim zagadnieniom jak bezpieczeństwo, regulacje, wycena, dostępność infrastruktury, emisje w cyklu życia paliw, ograniczenia w łańcuchu dostaw, bariery we wdrożeniu przepisów, i wielu innym.

Eksperci z całego świata zaprezentowali najnowsze badania i innowacje dotyczące wielu paliw alternatywnych. Do najbardziej obiecujących paliw, które już są testowane na statkach, należą wodór, amoniak oraz metanol. W dyskusjach zwracano uwagę również na napęd wiatrowy.

Kilku prelegentów przedstawiło informacje na temat doświadczeń zgromadzonych podczas stosowania aktualnie dostępnych paliw alternatywnych, przykładowo LNG oraz biopaliw,  jednocześnie podkreślając możliwość dalszej redukcji emisji GHG związanej z ich stosowaniem przykładowo poprzez ograniczenie wpływu tzw. poślizgu metanu (methane slip) lub zwiększenie stosowania bio-gazu.

W swoim przemówieniu otwierającym, Pan Kitack Lim, Sekretarz Generalny IMO stwierdził że, aby w przyszłości osiągnąć nisko- lub zero- emisyjną żeglugę, potrzebujemy nowych technologii, nowych paliw oraz innowacji. Dodał, że obecnie prowadzone już są ciekawe badania R&D nad nisko- i zero-emisyjnymi paliwami żeglugowymi.

Sekretarz Generalny podkreślił, że IMO pragnie dalej przyspieszyć takie inicjatywy poprzez zapewnianie globalnego forum do dzielenia się wiedzą, pragnie promować badania R&D oraz budować partnerstwa zainteresowanych stron, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Organizacja chce włączać w te partnerstwa nie tylko podmioty z przemysłu morskiego, ale też prywatne banki i banki rozwoju, a także międzynarodowe, krajowe oraz lokalne środowiska akademickie.

Nacisk na bezpieczeństwo

W trakcie sympozjum podkreślono potrzebę podjęcia dyskusji nad podnoszonymi przez przemysł obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania, bunkrowania oraz magazynowania pojawiających się paliw, zważywszy na różnorodne właściwości każdego, poszczególnego paliwa. Wielu prelegentów sygnalizowało konieczność zintensyfikowania wysiłków związanych z dalszym opracowaniem Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), tak aby nadążyć za nowymi paliwami pojawiającymi się na rynku.

Za Kodeks IGF odpowiada Podkomitet ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC). Prace nad poprawkami i aktualizacją tego instrumentu prawnego prowadzone są w głównej mierze w tym Podkomitecie, w razie konieczności we współpracy z innymi organami IMO. Państwa członkowskie zachęcane są do dzielenia się informacjami z Podkomitetem CCC, w celu zapewnienia pogłębionych dyskusji w tym temacie.

Jednym z omawianych zagadnień było również szkolenie załóg w zakresie bezpiecznych operacji związanych z paliwami alternatywnymi, przy uwzględnieniu różnych warunków dla poszczególnych paliw odnośnie temperatury, lepkości, magazynowania na pokładzie oraz pracy silnika.

Podejście oparte na współpracy

Partnerstwo interesariuszy, wraz z przejrzystą polityką działania i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, uznano za kluczowe czynniki na drodze do dekarbonizacji międzynarodowej żeglugi.

Międzynarodowej Organizacji Morskiej szczególnie zależy, aby żadne państwo nie zostało pozostawione samemu sobie w kwestii transformacji energetycznej, dlatego też stara się tworzyć państwom członkowskim wiele okazji do wymiany informacji. IMO odegra czynną rolę jako światowy prawodawca w dziedzinie żeglugi oraz promotor i koordynator inicjatyw związanych z alternatywnymi paliwami o niskiej/zerowej emisji dwutlenku węgla.

Pan Sveinung Oftedal, moderator sympozjum, podkreślił, że transformacja energetyczna żeglugi to zarówno konieczność, jak i szansa. Dodał, że dekarbonizacja żeglugi jest w interesie każdego, a współpraca w ramach sektora morskiego, i ta wykraczająca poza jego ramy, jest kluczem do sukcesu. IMO jest gotowe, aby nadal być światową platformą wymiany wiedzy i promowania paliw alternatywnych.