W związku z otrzymaniem przez PRS akredytacji i wpisaniem do Bazy Instytucji Otoczenia Biznesu, w ramach systemu Spektrum Agencji Rozwoju Pomorza S.A, zapraszamy naszych kontrahentów do udziału w projekcie, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do kosztów usług oferowanych przez PRS.

Spektrum to system świadczenia specjalistycznych usług doradczych, obsługiwany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., obejmujący mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego.

Dofinansowanie zakupu przez MŚP specjalistycznej usługi doradczej oferowanej przez podmiot akredytowany w projekcie Spektrum wynosi 50% ceny. Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii SARS-CoV-2 otrzymają wsparcie w wysokości do 95% kosztu usługi.

Firmy spełniające warunki udziału w systemie mogą ubiegać się wielokrotnie o granty, przy czym łączna wartość usług doradczych nie może przekroczyć 200 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły do końca czerwca 2022 r., zaś usługi doradcze muszą zostać zakończone w I kwartale 2023 r.

Firma decydująca się na ofertę przedsiębiorstwa z Bazy Instytucji Otoczenia Biznesu składa wniosek o udzielenie grantu, a następnie, po weryfikacji przez konsultantów Agencją Rozwoju Pomorza S.A., podpisuje umowę z Instytucjami Otoczenia Biznesu, mogąc zacząć realizować specjalistyczną usługę doradczą.

Polski Rejestr Statków S.A., otrzymał akredytację ARP i  oferuje uczestnikom projektu usługi doradcze z zakresu techniczno-środowiskowego.  Działalność PRS polegająca na wykonywaniu ekspertyz technicznych potwierdza certyfikat na zgodność z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015

Do usług PRS w ramach obszaru techniczno-środowiskowego należą między innymi:

 • wycena wartości rynkowej obiektów pływających (statków morskich i śródlądowych);
 • opinia techniczna w odniesieniu do statków i innych obiektów pływających oraz urządzeń okrętowych;
 • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów pływających;
 • ocena stanu technicznego na potrzeby zakupu nowych lub używanych urządzeń, wyrobów, jednostek pływających;
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących możliwości produkcyjnych zakładów – ocena wyposażenia, technologii, kwalifikacji personelu do podjęcia określonej produkcji;
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego konstrukcji stalowych, zbiorników itp. oraz stanu powłok antykorozyjnych;
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie wytrzymałości kadłubów statków, doków pływających
  i innych konstrukcji;
 • opracowywanie wymagań technicznych dla innowacyjnych rozwiązań zapewniających zachowanie bezpieczeństwa budowy, eksploatacji i recyklingu;
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony środowiska na statkach i przemysłowych obiektach lądowych;
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie dostosowywania urządzeń elektrycznych do wymagań morskich na zgodność z przepisami PRS i innych towarzystw klasyfikacyjnych;
 • ocena budżetu realizacji inwestycji pod kątem uwzględnienia założonych wydatków;
 • ocena ryzyka wykonawcy inwestycji oraz zagrożeń związanych z ogólną sytuacją ekonomiczno-finansową i organizacyjną wykonawcy oraz identyfikacja obszarów ryzyka;
 • ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej;
 • wycena wartości rynkowej obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
 • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów infrastruktury technicznej;
 • ocena niezawodności i ryzyka dla obiektów przemysłowych w stadium koncepcji, projektu
  i budowy oraz eksploatacji;
 • opracowywanie, na podstawie oceny niezawodności i ryzyka, nowych lub racjonalizacja istniejących systemów obsługi technicznej urządzeń, zarządzanie remontami i modernizacjami oraz zarządzanie gospodarką częściami i urządzeniami zamiennymi oraz zapasowymi;
 • doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw;
 • opracowywanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • doradztwo w zakresie spełniania obowiązków środowiskowych.

Szczegółowe informacje nt. projektu Spektrum zawarte są na stronie internetowej: https://www.arp.gda.pl/1999,o-systemie-spektrum

Więcej informacji w broszurze Spektrum oraz instrukcji Instytucji Otoczenia Biznesu.

W celu uzyskania informacji na temat współpracy w ramach projektu Spektrum zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym - rs@prs.pl