21 i 22 kwietnia 2021 roku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego. Wydarzenie zorganizowała Katedra Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Naukowcy, przedstawiciele instytucji i firm związanych z branżą morską podczas wydarzenia dyskutowali o przyszłości żeglugi - by była bardziej przyjazna dla człowieka i środowiska, bardziej bezpieczna i inteligentna, a w przyszłości także bezzałogowa. Jak co roku, wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Polskiego Rejestru Statków.

Żegluga autonomiczna jest jednym z wiodących tematów wszelkich dyskusji o przyszłości transportu morskiego. Ruch statków bezzałogowych to duże wyzwanie dla prawników. W Międzynarodowej Organizacji Morskiej wciąż dyskutuje się, jak rozwiązać problem odpowiedzialności w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia spowodowanego przez statek autonomiczny - podkreśliła Karolina Sypion-Babś z Ośrodka ds. IMO przy PRS, która zabrała głos w panelu II „Inteligentna żegluga morska. Odpowiedzialność sieciowa”. Wciąż trwają rozważania, brakuje jednak konkretnych rozwiązań prawnych, a spójność aktualnej technologii z obowiązującymi przepisami jest kluczowa dla harmonizacji działań w żegludze. Opracowanie ram prawnych i regulacji pozwalających na eksploatację autonomicznych statków towarowych to wciąż wyzwanie dla prawników, towarzystw klasyfikacyjnych, firm ubezpieczeniowych, Port State Control, a także nastawionych na innowacje portów.

Na efektywność energetyczną statków i ich wpływ na bezpieczeństwo środowiska zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, w panelu III „Bezpieczna żegluga morska. Wspólny mianownik”, dr inż. Krzysztof Kołwzan z Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego PRS. Przytoczył szereg działań IMO, które stara się wymusić na operatorach działania sprzyjające zmniejszeniu emisji GHG. Cel strategiczny to redukcja gazów cieplarnianych przez żeglugę o co najmniej 50% w stosunku do poziomu z 2008 r. do 2050 r. oraz całkowite wyeliminowanie GHG z żeglugi międzynarodowej w XXI wieku – stwierdził dr Kołwzan wskazując na zagrożenia i potencjalne możliwości. Wśród zagrożeń przy wdrażaniu powyższego dostrzegł m.in. wzrost kosztów transportu morskiego, co w konsekwencji może odbić się na cenach importowanych produktów. Wśród nowych możliwości zwrócił natomiast uwagę na rozwój nowych technologii i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez stocznie, projektantów oraz producentów wyposażenia.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem z uwagi na wysoką wartość merytoryczną poruszanych tematów oraz ich aktualność w świetle dynamicznie rozwijającej się szeroko rozumianej branży morskiej. PRS jest stałym uczestnikiem wydarzenia wnosząc wkład własnej wiedzy i wielu doświadczeń.