Dnia 16.07.2021 r. dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Urodzony w 1953 roku w Miłobądzu. Ukończył studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską w zakresie geodezji i kartografii na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Transportu i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w 2015 roku.
Od 1977 r. pełni służbę na statkach, którą rozpoczął na „Darze Pomorza”. Przeszedł przez kolejne szczeble hierarchii na różnych jednostkach, u armatorów polskich i zagranicznych, od asystenta do kapitana. Dowodził także „Darem Młodzieży”, z którego załogą w 1997 roku zwyciężył w prestiżowych regatach Sail Osaka oraz zdobył nagrodę mera Osaki.


Od wielu lat ściśle związany z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Dwukrotnie pełnił funkcję Prorektora ds. morskich (w latach 2002-2008 i 2012-2020), a także był Prodziekanem ds. morskich Wydziału Nawigacyjnego (w latach 2008-2012). Przez wiele lat kierował uczelnianym Studium Doskonalenia Kadr.

Źródło zdjęcia: helgeferbitz.com

Praca na uczelni wyższej przyczyniła się do wzbogacenia dorobku zawodowego, naukowego i dydaktycznego.

Realizował liczne projekty dla gospodarki morskiej, dotyczące między innymi modernizacji systemów kontroli ruchu statków, analiz nawigacyjnych, badań symulacyjnych oraz kierował i kieruje realizowanymi w uczelni projektami unijnymi dotyczącymi rozwoju usług turystycznych z wykorzystaniem małych statków wycieczkowych.

W 2017 r. był zaangażowany w szkolenie załogi żaglowca szkolnego El Allmah dla Ministerstwa Obrony Narodowej Algierii.

Regularnie uczestniczy w pracach komitetów i podkomitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Należy do wielu krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń, jest między innymi członkiem Nautical Institute i Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji. Uczestniczył w licznych sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, seminariach, na potrzeby których opracował artykuły i referaty, będące owocem prowadzonych przez niego prac naukowo-badawczych. Te natomiast skupione są wokół problemów związanych z bezpieczeństwem żeglugi na obszarach ograniczonych.

Dorobek naukowy nowego Prezesa Zarządu PRS S.A. był wielokrotnie doceniany, m.in. przez instytucje publiczne i organizacje międzynarodowe.

Za osiągnięcia i wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacyjno-akwizycyjnej był nagradzany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i najwyższe władze gdyńskiej uczelni morskiej. Uhonorowany odznaką "Zasłużony Pracownik Morza", Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem za Zasługi na rzecz Obronności Kraju.

Członkiem Zarządu pozostaje Dariusz Rudziński, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych z zarządzania finansami przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Gdańskim, członek Rady IACS. Przed rozpoczęciem kariery w PRS, w 1996 r. pracował na statkach jako oficer wachtowy, następnie był oficerem portu w Kapitanacie Portu w Gdańsku. W PRS początkowo pracował jako inspektor terenowy, wkrótce awansował na stanowisko kierownika placówki PRS w Gdańsku (1998 r.) i dyrektora oddziału w Pireusie (2000 r.), a następnie objął stanowisko dyrektora handlowego PRS (2002 r.).

Był odpowiedzialny za ustanowienie oddziałów i spółek zależnych PRS, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Chinach, Danii. W 2013 r. został powołany na Prezesa Zarządu PRS VI kadencji. W 2016 r. objął stanowisko Członka Zarządu PRS VII kadencji i funkcję tę kontynuuje w aktualnie trwającej VIII kadencji.


Jesteśmy gotowi do dalszego, jeszcze intensywniejszego działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na morzu i lądzie i ochrony środowiska naturalnego.