Po wybuchu epidemii COVID-19 gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej. Wiele z nich, głównie maseczki oferowane na rynkach wielu krajów świata, nie spełnia odpowiednich norm, czyli nie zapewnia wymaganego poziomu bezpieczeństwa użytkownika, o czym zrobiło się głośno ostatnio.

Polski Rejestr Statków S.A. jako jednostka notyfikowana, w ramach posiadanego zakresu upoważnienia, wydaje certyfikaty poświadczające zgodność wyrobów z odpowiednimi regulacjami unijnymi, jak dyrektywy i rozporządzenia. Prowadzimy m.in. procesy oceny zgodności  dla środków ochrony indywidualnej, w tym masek i półmasek, tak obecnie poszukiwanych na rynku. Certyfikaty są wystawiane na podstawie pozytywnych wyników badań laboratoryjnych, które potwierdzają spełnienie przez te produkty odpowiednich norm. W tym miejscu zwracamy uwagę, że tylko na podstawie pozytywnego wyniku procesu oceny zgodności, przeprowadzonego przez upoważnioną w danym zakresie jednostkę notyfikowaną, producent wyrobu może wystawić deklarację zgodności, która jest dokumentem niezbędnym przy sprzedaży wyrobów na rynku oraz oznakować produkt znakiem CE. W deklaracji producent oświadcza, że jego wyrób spełnia odpowiednie, wskazane w deklaracji, normy.

W związku z nagłośnieniem przez media tematu ważności dokumentów wystawionych dla środków ochrony indywidualnej PRS otrzymuje w ostatnich tygodniach bardzo dużo zapytań o wydane certyfikaty. Wszystkie zainteresowane osoby informujemy, że wystawienie i ważność certyfikatów wydanych przez PRS można sprawdzić samodzielnie poprzez dedykowaną wyszukiwarkę certyfikatów, która jest dostępna na stronie internetowej www.prs.pl w  części Certyfikacja/Certyfikacja wyrobów i osób.

Link do wyszukiwarki udostępniamy w tym miejscu:

wyszukiwarka certyfikatów