Temat Światowego Dnia Morza 2020 Zrównoważona żegluga dla zrównoważonej planety nie mógłby być bardziej aktualny, zarówno teraz jak i w ciągu najbliższych lat.

Pandemia COVID-19 dotknęła nas wszystkich, wywierając bezprecedensowy wpływ na nasze życie, gospodarkę i społeczeństwa. W IMO obserwowaliśmy i próbowaliśmy podjąć działania ograniczające ten negatywny wpływ na przemysł morski, a zwłaszcza na marynarzy. W tych trudnych czasach zdolność usług żeglugowych i marynarzy do dostarczania podstawowych towarów, w tym artykułów medycznych, żywności i paliwa, ma kluczowe znaczenie dla reagowania na kryzys i przezwyciężania go.

Pandemia pokazała, że transport morski, najbardziej niezawodny, efektywny i opłacalny sposób transportu międzynarodowego, który obsługuje ponad 80% światowego handlu, pozostaje głównym czynnikiem ułatwiającym funkcjonowanie globalnej gospodarki. Z tego powodu, żegluga i okrętownictwo znajdzie się w przyszłości w centrum ożywienia gospodarczego, zarówno na morzu, jak i na lądzie, wspierając odbudowę lepszej gospodarki, a tym samym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Świat po pandemii COVID-19 skoncentruje się w znacznym stopniu na Agendzie 2030 w/s Zrównoważonego Rozwoju oraz 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Cele te mają większe znaczenie niż kiedykolwiek, a żegluga ma tutaj charakter kluczowy. Agendę 2030 uda się zrealizować jedynie przy wsparciu handlu i gospodarki światowej przez zrównoważony sektor transportowy.

Niemniej jednak, żegluga musi dbać również o swoją trwałość. W działaniach sektora morskiego należy brać pod uwagę bezpieczeństwo życia na morzu oraz długofalowy dobrostan i różnorodność oceanów. Głównym zadaniem IMO jest w tym względzie dbanie o to, aby żegluga przyczyniała się do rozwoju światowej gospodarki, nie niszcząc jednak delikatnej równowagi środowiska naturalnego.

Żegluga realizuje podróż ku zrównoważonej przyszłości zaopatrzona w ramy prawne opracowane przez IMO. Działania IMO koncentrują się wokół następujących kwestii:

  • poprawa bezpieczeństwa morskiego i cyfryzacja żeglugi;
  • poprawa profesjonalizmu, kompetencji i środowiska pracy marynarzy na świecie;
  • dekarbonizacja żeglugi międzynarodowej oraz redukcja siarki w paliwie statkowym;
  • ochrona rejonów polarnych oraz ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych;
  • ułatwienie ruchu morskiego realizowane we współpracy z przemysłem portowym;
  • współpraca techniczna oraz budowanie potencjału krajów rozwijających się;
  • promowanie równości płci w branży morskiej; oraz
  • utrzymanie solidnego systemu reagowania na zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa na morzu oraz ochrona środowiska morskiego.

Przywołane zagadnienia tworzą fundament niezbędny, aby nam wszystkim zagwarantować zrównoważoną przyszłość. Musimy jednak wciąż zastanawiać się w jaki sposób te cele osiągnąć.

Na początku 2020 roku, wraz z innymi agendami ONZ, zainaugurowaliśmy dekadę działań i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Tegoroczny temat Światowego Dnia Morza - Zrównoważona żegluga dla zrównoważonej planety, pozwala skupić uwagę świata na sposobie w jaki IMO, wraz państwami członkowskimi Organizacji, oraz społeczeństwo obywatelskie i sektor morski, współpracują na rzecz wkładu żeglugi w zrównoważony rozwój.

W czasie, gdy globalna pandemia wywraca nasze życie do góry nogami, doświadczam wsparcia i mogę liczyć na współpracę społeczności morskiej na niespotykaną dotąd skalę. Nieraz przywoływałem metaforę wspólnej podróży, w której uczestniczą państwa członkowskie, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty branży morskiej. Podczas tego roku znaczenie tych słów nabrało szczególnej mocy. Niech ta chęć współpracy stanie się kapitałem na przyszłość, tak aby żegluga, marynarze oraz sektor morski mogli wykonywać powierzone im zadania i obowiązki.

 

Tegoroczny Światowy Dzień Morza ze względu na sytuację epidemiologiczną będzie miał multimedialny charakter.

Poniżej udostępniamy zaproszenie do internetowej debaty, wystosowane przez IMO.