W dniach 24-25 sierpnia 2020 r. w Gdyni odbyła się trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju.

W trakcie tego wydarzenie jego uczestnicy podjęli dyskusję o sprawach związanych z rozwojem polskiej gospodarki. Wymiana poglądów prowadzona była w trakcie sesji plenarnych oraz szeregu równoległych paneli tematycznych poświęconych m.in. gospodarce morskiej, energetyce wiatrowej, inwestycjom i technologiom innowacyjnym a także ekonomii i rynkowi pracy oraz edukacji.

W wystąpieniu otwierającym Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki mówił, że „stoimy dziś przed wielkimi wyzwaniami, ale także wielkimi szansami i możliwościami. Pierwsze miesiące udowodniły, że umiemy radzić sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykresie pokazującym, jak państwa radzą sobie z ochroną zdrowia obywateli oraz ratowaniem miejsc pracy, Polska była w prawym górnym rogu – najlepszym miejscu, w którym mogła. Jesteśmy stawiani za wzór, ze względu na to, jak do tej pory poradziliśmy sobie z problemami gospodarczymi.”

Jeden z paneli został poświęcony perspektywom dla przemysłu stoczniowego, do udziału w którym, oprócz przedstawicieli stoczni, świata nauki i strony społecznej zaproszony został również PRS. Uczestniczący w dyskusji Dariusz Rudziński, Członek Zarządu PRS wspomniał, że polskie towarzystwo klasyfikacyjne przez ostatnie kilka lat było zaangażowane w projekty nowych budów okrętów i statków realizowanych w polskich stoczniach. Powstała m.in. seria niszczycieli min typu Kormoran, technicznie zaawansowanych okrętów wyposażonych w precyzyjny system sterowania i pozycjonowania, okręt patrolowy klasy korweta przekazany MW RP w listopadzie 2019 r., seria holowników czy jednostki wielozadaniowe dla polskiej Administracji morskiej.

W ramach przygotowań do realizacji inwestycji budowy na Bałtyku w polskiej strefie ekonomicznej turbin wiatrowych Polski Rejestr Statków opracował w ubiegłym roku publikację przepisową pt. Morskie  farmy  wiatrowe, będąc przekonany, że Publikacja pomoże w bezpiecznej realizacji inwestycji i przyszłej eksploatacji tego typu obiektów.

Odnosząc się do perspektyw dla polskiego przemysłu stoczniowego Przedstawiciel PRS stwierdził, że szansą na jego rozwój mogą być działania związane z dekarbonizacją żeglugi, którą w swojej strategii przyjęła Międzynarodowa Organizacja Morska – IMO. Zgodnie z przyjętymi w 2018 r. założeniami:

  • do roku 2050 ma nastąpić redukcja całkowitej rocznej emisji GHG z żeglugi międzynarodowej o co najmniej 50%, w stosunku do roku 2008,
  • redukcja emisji CO2 w pracy transportowej, rozumianej jako ilość wyemitowanego CO2 przy transporcie jednej tony ładunku na dystansie jednej mili, ma wynosić co najmniej 40% do roku 2030, przy dalszych staraniach w celu redukcji o 70% do 2050 r., w stosunku do roku 2008.

Wobec powyższego rozwijanie technologii związanych z zastosowaniem nisko lub bez-emisyjnych napędów staje się koniecznością. W tym zakresie PRS rozpoczął prace celem opracowania wymagań dla bezpiecznego wykorzystania wodoru w transporcie wodnym.  

Oprócz strategii IMO na rynku pojawiają się również inne inicjatywy. Jedną z nich jest ogłoszona w czerwcu 2019 r. inicjatywa kilkunastu instytucji sektora finansowego, głównie banków, zaangażowanych w finansowanie żeglugi kwotą ok. 150 miliardów USD. Inicjatywa ta znana pod nazwą  Zasady Posejdona (Poseidon Principles) ukierunkowana jest na wprowadzenie do finansowania sektora żeglugowego zasad uzależniających finansowanie od stopnia spełnienia przez kredytowany statek założeń strategii IMO w sprawie redukcji emisji GHG.

„W opinii PRS kwestie związane z redukcją emisji GHG powinny być postrzegane zarówno poprzez pryzmat korzyści dla środowiska naturalnego jak i przewagi konkurencyjnej uzyskiwanej przez projektantów, budowniczych, armatorów statków o najniższej emisji dwutlenku węgla” – stwierdził Dariusz Rudziński. „Trudno bowiem nie dostrzec, że niezależnie od wszystkiego globalne mechanizmy rynkowe mogą w nieodległej przyszłości doprowadzić do zwiększenia kosztów działalności armatorów eksploatujących statki emitujące najwięcej CO2” - dodał członek Zarządu PRS.

Co warte podkreślenia polskie stocznie posiadają już doświadczenia w zakresie budowy jednostek z napędem elektrycznym czy gazowym, a także instalacji urządzeń i systemów oczyszczających gazy spalinowe ze związków siarki czy filtrujących wody balastowe w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się organizmów inwazyjnych. Mając na uwadze stan zaawansowania prac IMO zmierzających do stworzenia wymagań formalnych nakazujących ograniczanie emisji gazów cieplarnianych przez statki, a także już podejmowane inicjatywy przez branżę żeglugową ukierunkowane na wypracowania rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji GHG z żeglugi, krok polskich stoczni w kierunku rozszerzania swojej oferty w tym zakresie wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. Polski Rejestr Statków będzie wspierał tego typu działania.

W dobie silnych obostrzeń i dużych wyzwań stawianych przed społeczeństwem oczekujemy pewności. Chcemy, by produkty, które kupujemy i użytkujemy były bezpieczne. PRS S.A. jako jednostka notyfikowana pod numerem NB 1463 posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje do certyfikacji m.in. Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI, PPE). Certyfikowane przez nas i dopuszczone tym samym na europejski rynek produkty, w tym m.in. maseczki, spełniają wysokie wymogi stawiane przez unijne regulacje. Użytkownicy mają wówczas pewność, że korzystają z wyrobu niezagrażającego zdrowiu i życiu. PRS S.A. wnosi w ten sposób wkład w walkę ze skutkami pandemii COVID-19.