W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie we współpracy partnerskiej z Polskim Rejestrem Statków S.A. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą

 Kształcenie zawodowe na potrzeby branż kluczowych i Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza Zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego”

Projekt realizowany był od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. w ramach Osi priorytetowej VIII – Edukacja, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Wniosek projektowy przygotowany został w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Liderem projektu był Ośrodki Kształcenia i Centra Kształcenia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

Głównym celem przedsięwzięcia było opracowanie oferty edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy, w szczególności w dziedzinach działalności gospodarczej uwzględnionych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza Zachodniego, jak:

  • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  • zaawansowane wyroby metalowe,
  • logistyka,
  • multimodalny system transportowy.

Projekt miał również za zadanie podnieść efektywność kształcenia zawodowego osób dorosłych, które na terenie woj. zachodniopomorskiego mieszkają, pracują lub się uczą, oraz dostosować oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku.

W ramach działań projektowych zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 16 kursów spawania zakończonych egzaminami PRS.

Kursy zorganizowane były w następujących miejscowościach:

  • Stargard – 5 kursów,
  • Trzebiatów – 2 kursy,
  • Szczecin – 9 kursów.

Łącznie uprawnienia PRS uzyskały 154 osoby w metodach spawania: 111 (spawanie łukowe elektrodą otuloną, 135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą), 136 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym) oraz 141 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową).

Egzaminy uczestników projektu nadzorował dr inż. Ryszard Pakos (pracownik Placówki PRS w Szczecinie).

Polski Rejestr Statków posiada akredytację AC 206 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17024, która umożliwia PRS akredytowane certyfikowanie personelu spawalniczego w obszarze regulowanym Dyrektywami 2014/68/UE i 2014/29/UE.