PRS pragnie poinformować, iż, w nawiązaniu do wprowadzonych przez IMO zmian w Załącznikach I, II, V i VI do Konwencji MARPOL oraz Kodeksu technicznego NOX, 2008, od dnia 1 października 2020 r. dozwolone jest stosowanie Książek zapisu elektronicznego (eRB) jako alternatywna metoda do ich odpowiedników w wersji papierowej.

Przyjęte poprawki do ww. części Konwencji MARPOL umożliwiają korzystanie z następujących Książek zapisu elektronicznego:

 • Załącznik I - Książka zapisów olejowych:
  – Część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych,
  – Część II - Operacje ładunkowo-balastowe,
 • Załącznik II - Książka zapisów ładunkowych,
 • Załącznik V - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami:
  – Część I - dotyczy wszystkich statków,
  – Część II - dotyczy statków przewożących stałe ładunki masowe, 
 • Załącznik VI:
  – prawidło 12 - Substancje zubożające warstwę ozonową,
  – prawidło 13 - Tlenki azotu (NOx),
  – prawidło 14 - Tlenki siarki (SOx) i cząsteczki stałe

oraz

Kodeksu technicznego NOX, 2008:
– punkt 6.2.2.7 - Książka zapisów parametrów silnika.


Zarówno nowe, jak i istniejące instalacje Książek zapisu elektronicznego muszą zostać zatwierdzane przez Administrację lub w imieniu Administracji, której uznanie posiada PRS. Proces uznawania oprogramowania winien być przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi IMO dotyczącymi korzystania z Książek zapisu elektronicznego na mocy Konwencji MARPOL (Rezolucja MEPC.312(74)). W przypadku, gdy PRS przeprowadza procedurę uznania, obejmuje ona uznanie typu oprogramowania i późniejszą, związaną inspekcję oprogramowania i instalacji na statku.

Każdy statek, który zdecyduje się korzystać z Książek zapisu elektronicznego, musi mieć na burcie Deklarację, która stanowić będzie potwierdzenie, że instalacja spełnia wymagania wytycznych IMO. Deklaracja może zostać wydana przez Administrację państwa bandery lub, jeśli upoważnia ją do tego flaga, może zostać wydana przez PRS po przeglądzie instalacji na statku.

Podczas przeglądów w zakresie Konwencji MARPOL lub kontroli państwa portu, brak takiej Deklaracji oznacza, że Książka zapisu elektronicznego i zawarte w niej zapisy mogą zostać niezaakceptowane jako spełniające wymagania dotyczące prowadzenia związanej dokumentacji MARPOL i Kodeksu technicznego NOx, 2008.

Wszystkie wymagane informacje w odniesieniu do spraw związanych z eRB, a co za tym idzie, również kwestie zatwierdzania oprogramowania Książek zapisu elektronicznego i  wystawiania ‘Declaration(s) of MARPOL Electronic Record Book(s)’, można otrzymać pod adresem: tm@prs.pl