9 stycznia 2020 roku odbyła się w Gdańsku konferencja dotycząca niezwykle ważnego i aktualnego tematu dla branży morskiej – kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego i wyzwań stojących przed branżą morską. Wydarzenie zostało zorganizowane przez PRS pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po inauguracji konferencji przez Zarząd PRS, Pan Maciej Styczyński odczytał przesłanie od Pana Ministra Marka Gróbarczyka skierowane do organizatorów i uczestników konferencji. W liście wyrażono zadowolenie z podjęcia dyskusji na temat redukcji emisji GHG
i podziękowania dla Polskiego Rejestru Statków za zaprezentowanie tego tematu branży morskiej w tak wielu aspektach.

Konferencja została podzielona na 4 sesje tematyczne, z których każda kończyła się odpowiedziami na pytania uczestników, zadawane m.in. za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na smartfony, oraz dyskusją.

W pierwszej sesji skupiono się na omówieniu badań naukowych dot. rozwiązań niskoemisyjnych. Profesor Tadeusz Szelangiewicz z Akademii Morskiej w Szczecinie przedstawił informacje na temat projektowego wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI) i podkreślił jego znaczenie w procesie projektowania statków.
Na podstawie kilku przykładów zaprezentował również metody służące redukcji wartości wskaźnika EEDI, tzn. poprawie efektywności energetycznej. W kolejnym wystąpieniu, dr Maciej Kraskowski z CTO omówił metodykę i rolę badań modelowych w wyznaczaniu EEDI oceniając, że badania modelowe są obecnie najbardziej wiarygodną metodą prognozowania zapotrzebowania mocy a przy tym racjonalną kosztowo, uwzględniając całkowity koszt projektowania i budowy statku. Trzecim prelegentem w tej sesji był profesor Wojciech Zeńczak z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, który skoncentrował się na alternatywnych paliwach żeglugowych, zestawiając ich zalety i wady. Wskazał, że najbardziej przyjazne dla środowiska są odnawialne źródła energii a paliwa LPG i LNG należy traktować jako paliwa przejściowe.  Istotną rolę w nieodległej przyszłości odegrają paliwa wodorowe.

Tematem drugiej sesji były rozwiązania niskoemisyjne, które już  znalazły zastosowanie w produkcji okrętowej lub pozostające w fazie koncepcyjnej. Pan Krzysztof Kołwzan, Kierownik Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego w PRS przedstawił współczesne i przyszłościowe rozwiązania techniczne nisko lub zeroemisyjne oraz program finansowania zeroemisyjnego transportu wodnego Horizon Europe. Pan Wojciech Caban z StoGda Ship Design & Engineering sp. z o.o. zaprezentował przykłady praktycznego zastosowania innowacyjnych napędów elektrycznych zasilanych energią z baterii. Z kolei Pan Dariusz Jaguszewski, Członek Zarządu Remontowa SHIPBUILDING S.A., podzielił się z uczestnikami wieloma przykładami zastosowania rozwiązań niskoemisyjnych napędów morskich na statkach, w tym napędzanych LNG, metanolem, czy silnikami elektrycznymi.

Trzecią sesję poświecono omówieniu działań jakie podejmuje PRS na rzecz redukcji emisji GHG. Dyrektor Pionu Okrętowego, Pan Grzegorz Pettke przedstawił temat certyfikacji eksploatacyjnej efektywności energetycznej statków w ramach działalności konwencyjnej PRS, którego ważnym elementem jest Plan zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP).  Taki Plan, zweryfikowany przez organizację uznaną, powinien znajdować się na każdym statku. Mówił też o wskaźniku eksploatacyjnej efektywności energetycznej (Ship Energy Efficiency Operational Indicator - EEOI), który służy do monitorowania efektywności energetycznej statku, przedstawiającym stosunek wyemitowanego CO2 do przewiezienia tony ładunku na odległość  1 mili morskiej. Z kolei Pan Wojciech Kozyro, Dyrektor Służby Technicznej PRS, omówił mechanizmy Unii Europejskiej (MRV) i IMO (DCS), dotyczące gromadzenia danych o emisji CO2.

W ostatniej sesji prelegenci pochylili się nad narzędziami wdrażania strategii redukcji emisji GHG. Dr Paweł Banaś z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omówił mechanizmy rynkowe, które mają przyspieszać wprowadzanie rozwiązań niskoemisyjnych. W kolejnej prezentacji, Pan Dariusz Rudziński, Członek Zarządu PRS, przedstawił inicjatywę części sektora finansowego, skierowaną na uzależnienie finansowania statków od stopnia spełnienia przez dany statek założeń strategii IMO w sprawie redukcji GHG. W podsumowaniu stwierdził, że finansowanie projektów, które nie będą uwzględniały redukcji emisji GHG, będzie utrudnione lub niemożliwe. Ostatnia prezentacja w tej sesji była poświęcona najnowszym propozycjom IMO w zakresie redukcji emisji GHG  – nowym wskaźnikom efektywności energetycznej. Temat zaprezentował Pan Krzysztof Kołwzan z Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego PRS.

Mamy nadzieję, że styczniowe wydarzenie, zorganizowane przez PRS, jest początkiem jakże ważnej dla polskiej gospodarki morskiej drogi do znacznej redukcji emisji GHG z żeglugi. Branża jest bardzo zainteresowana znalezieniem dobrych rozwiązań zmierzających do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zgodnych z wysoko postawionymi wymaganiami instytucji międzynarodowych, jak IMO czy UE. Dzięki takim konferencjom możliwa jest wymiana doświadczeń i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Krótka relacja video z wydarzenia przygotowana przez portal Gospodarkamorska.pl do obejrzenia tutaj