Do właścicieli, armatorów i kapitanów statków sklasyfikowanych przez Polski Rejestr Statków

Globalne ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa (COVID-19)

Polski Rejestr Statków jest w pełni świadomy, że obecna sytuacja epidemiologiczna dotycząca koronawirusa (COVID-19) oraz działania podejmowane przez rządy i inne organizacje w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wywarły znaczący wpływ na przemysł okrętowy i działalność żeglugową statków.

Terminowa realizacja zaplanowanych przeglądów, remontów i innych czynności związanych z eksploatacją i klasyfikacją statków może być w związku z tym utrudniona.

Również ostatnie działania podjęte przez IMO, w tym wydanie w dniu 19 lutego 2020 r. Cyrkularza IMO nr 4204/Add.1, wzywają do zrozumienia i ścisłej współpracy między wszystkimi państwami członkowskimi w celu przezwyciężenia wyzwań związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem odpowiednich instrumentów IMO.

Polski Rejestr Statków potwierdza, że każdy otrzymany wniosek dotyczący zaistniałej sytuacji związanej z nadzorem klasyfikacyjnym i konwencyjnym spowodowanej przez epidemię koronawirusa będzie indywidualnie rozpatrywany z zastosowaniem istniejących procedur dotyczących „szczególnych okoliczności” i „siły wyższej” przy ścisłej współpracy z administracją bandery statku i administracją portu.

Właściciele i operatorzy statków proszeni są o poinformowanie swoich kapitanów o powyższym.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektoratem Nadzoru PRS, kn@prs.pl.