W dobie silnych obostrzeń i dużych wyzwań stawianych przed społeczeństwem oczekujemy pewności. Chcemy, by produkty, które kupujemy i użytkujemy były bezpieczne. PRS S.A. jako jednostka notyfikowana pod numerem NB 1463 posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje do certyfikacji m.in. Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI). Certyfikowane przez nas i dopuszczone tym samym na europejski rynek produkty, spełniają wysokie wymogi stawiane przez unijne regulacje. Użytkownicy mają pewność, że korzystają z wyrobu niezagrażającego zdrowiu i życiu.

Unijny system nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji został zbudowany w oparciu o ustanowione akty prawne oraz zaufanie, że produkty wprowadzane na rynek spełniają odpowiednie wymagania techniczne i formalne. Stwierdzenie powyższego jest możliwe jedynie poprzez wykonanie właściwych badań przez akredytowane laboratoria oraz na podstawie raportów i certyfikatów wystawionych przez uprawnione jednostki notyfikowane. Zachęcamy do weryfikacji kompetencji jednostki oceniającej zgodność. Informacje na temat zakresu potwierdzonych kompetencji można naleźć na stronach Komisji Europejskiej tutaj lub bezpośrednio w przypadku ŚOI tutaj.

Obecnie panująca pandemia i związany z nią nieporządek, nie ułatwiają weryfikacji wszystkiego, w co się zaopatrujemy. Niestety na unijnym rynku pojawiają się jednostki, w tym notyfikowane, które wykorzystując swoje uprawnienia wystawiają certyfikaty poza zakresem posiadanej wiedzy i otrzymanej notyfikacji. Wprowadzają tym samym odbiorców w błąd i ułatwiają obracanie na rynku produktami, dla których nie wykonano wymaganej oceny zgodności, nierzadko stanowiącymi realne zagrożenie dla użytkowników.

Realizując działania służące interesowi publicznemu, wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym oraz riskCE sp. z o.o., PRS S.A. zainterweniował w Ministerstwie Rozwoju, celem podjęcia przez resort stosownych działań wobec jednej z jednostek, która działa poza zakresem otrzymanej notyfikacji Komisji Europejskiej.