Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), 101 sesja, 5-14 czerwca 2019

101 sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego odbyła się w Londynie w dniach 5-14 czerwca br. Podczas obrad Komitet omówił m.in. następujące zagadnienia:

 1. Przyjęcie poprawek do obowiązkowych instrumentów IMO
 2. Autonomiczne nawodne jednostki pływające (MASS) – zatwierdzenie Tymczasowych wytycznych dla prób MASS
 3. Standardy konstrukcyjne oparte na celu – zatwierdzenie zmienionych Ogólnych wytycznych dot. opracowania standardów IMO opartych na celu (MSC.1/Circ.1394/Rev.1)
 4. Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych
 5. Przyjęcie Zalecanych tymczasowych środków dla zwiększenia bezpieczeństwa statków w związku z korzystaniem z paliw żeglugowych
 6. Piractwo i napady zbrojne na statki
 7. Zatwierdzenie Poradnika w zakresie e-nawigacji
 8. Wprowadzenie do porządku obrad zagadnienia bezpieczeństwa krajowej żeglugi promowej
 9. Inne poprawki, wytyczne i podjęte zagadnienia

 

 1. Przyjęcie poprawek do obowiązkowych instrumentów IMO

Poprawki do Konwencji SOLAS 1974

Dodatek „Certyfikaty” – zmiany w przypisach do Wzorów Wykazów wyposażenia (C, E oraz P).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS)

Zmiany do rozdz. 15 (Instalacje gazu obojętnego), które dotyczą m.in. konstrukcji instalacji oraz umieszczania wskaźników i alarmów, w celu monitorowania ciśnienia w instalacjach gazu obojętnego na zbiornikowcach.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF)

Zmiany do Części A oraz Części A-1, dotyczące m.in. prawideł w zakresie granicy ładowności zbiorników skroplonego paliwa gazowego, rozdziału paliwa poza pomieszczeniami maszynowni, tłokowych silników spalinowych z wewnętrzną komorą spalania, ochrony przeciwpożarowej przestrzeni magazynowania paliwa oraz wyposażania instalacji spalinowej w system odciążenia wybuchu.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeks LSA)

Zmiany do Rozdziału 4 oraz Rozdziału 6 Kodeksu LSA w odniesieniu do ogólnych wymagań dla łodzi ratunkowych i urządzeń do wodowania i wsiadania.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku po ich zaakceptowaniu w dniu 1 lipca 2020 roku.

Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeksu IBC)

Kompleksowy zestaw zmian, obejmujący zmieniony rozdział 17 (Podsumowanie wymagań minimalnych), 18 (Lista produktów do których Kodeks nie ma zastosowania), 19 (Wykaz produktów przewożonych luzem) oraz 21 (Kryteria określania wymagań przewozu produktów podlegających postanowieniom Kodeksu IBC).

Poprawki do Kodeksu IBC wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku po ich zaakceptowaniu w dniu 1 lipca 2020 roku.

Międzynarodowy morski kodeks stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC)

Skonsolidowana edycja Kodeksu IMSBC uwzględnia poprawki 05-19. Poprawki 2019 zawierają uaktualnienia do różnorodnych kart, w tym karty indywidualnej rud boksytu jako ładunku grupy A, oraz poprawki redakcyjne. Skonsolidowana edycja Kodeksu obejmuje wszystkie poprawki uchwalone od 2008 r. do tej pory.

Poprawki do Kodeksu IMSBC wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Państwa mogą stosować przedmiotowe poprawki dobrowolnie, w całości lub częściowo, od 1 stycznia 2020 roku.

Międzynarodowy kodeks wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP)

Zmiany aktualizujące Międzynarodowy kodeks wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP).

Poprawki do Kodeksu ESP wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

 1. Autonomiczne nawodne jednostki pływające (MASS)

Komitet zatwierdził Tymczasowe wytyczne dla prób autonomicznych nawodnych jednostek pływających (MASS).

Wytyczne stanowią m.in., że próby powinny być przeprowadzane w sposób, który zapewni co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego jak stosowne instrumenty prawne IMO. Należy właściwie określić ryzyka związane z próbami oraz zapewnić środki do ich ograniczenia, tak dalece jak jest to praktycznie możliwe i uzasadnione.

Operatorzy jednostek MASS, zarówno na statku, jak i lądzie, powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie jednostki MASS, która jest poddawana próbom. Każdy członek personelu zaangażowany w próby, czy to zdalnie na lądzie czy też na burcie statku, powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby w sposób bezpieczny przeprowadzać próby jednostek MASS. Należy podjąć właściwe działania, aby zapewnić wystarczające zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w stosunku do systemów oraz infrastruktury, stosowanych podczas prób jednostek MASS.

Komitet MSC kontynuował prace związane z określeniem ram prawnych, które umożliwią bezpieczne i przyjazne dla środowiska wdrożenie żeglugi jednostek MASS do instrumentów prawnych IMO.

Podczas sesji obradowała Grupa Robocza, która uzgodniła zakres prac dla Międzysesyjnej grupy roboczej, której spotkanie wyznaczono na wrzesień br. Obecnie trwające prace polegają na znalezieniu w stosownych traktatach prawideł, które odnoszą się do jednostek MASS i wykluczają ich żeglugę; dotyczą tych jednostek, ale nie wykluczają ich żeglugi i nie wymagają przekształceń; odnoszą się do jednostek MASS, ale wymagają przekształcenia lub uzupełnienia; lub tych, które nie mają zastosowania.

Kolejnym krokiem będzie określenie najlepszego sposobu dalszego postępowania, które powinno uwzględniać m.in. kwestię czynnika ludzkiego, technologii i żeglugi. Analiza pozwoli zidentyfikować potrzebę:

 • zastosowania rozwiązania ekwiwalentnego, zgodnie z prawidłem I/V SOLAS;
 • zmiany istniejącego instrumentu;
 • stworzenia nowego instrumentu;
 • ewentualnego braku konieczności wykorzystania powyższych rozwiązań.

Międzysesyjna grupa robocza, we wrześniu 2019 r., przeanalizuje wyniki pierwszego etapu prac; rozważy sposób raportowania wyników drugiego etapu na 102 sesję Komitetu MSC; na podstawie dyskusji wysokiego szczebla nad lukami, zagadnieniami i odnośnymi spostrzeżeniami z pierwszego etapu, opracuje wskazówki do wykorzystania przez Państwa na drugim etapie; oraz przedłoży raport na MSC 102 (maj 2020 r.)

 1. Standardy konstrukcyjne oparte na celu

Komitet MSC zatwierdził zmienione Ogólne wytyczne dotyczące opracowania standardów IMO opartych na celu (MSC.1/Circ.1394/Rev.2), które uwzględniają doświadczenie Podkomitetu Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE) zdobyte podczas opracowywania projektu celów i wymagań funkcjonalnych dla pokładowych urządzeń podnośnych i wciągarek kotwicznych.

Podczas opracowywania nowych wymagań IMO na coraz szerszą skalę stosuje podejście oparte na celu.

W 2010 roku IMO przyjęło standardy konstrukcyjne oparte na celu dla masowców i zbiornikowców (GBS). Przywołane standardy stanowią, że przepisy organizacji uznanej lub administracji w zakresie projektowania i budowy masowców i zbiornikowców olejowych muszą spełnić standardy IMO oparte na celu. Od połowy 2019 roku 13 organizacji uznanych przeszło pozytywnie audyt wstępny weryfikacyjny na zgodność z IMO GBS, przeprowadzony przez zespoły audytujące IMO GBS.

 1. Bezpieczeństwo statków na wodach polarnych

Komitet MSC zatwierdził Poradnik na temat urządzeń nawigacyjnych i komunikacyjnych przeznaczonych na statki uprawiające żeglugę na wodach polarnych. Poradnik zawiera zalecenia dotyczące prób temperaturowych, testów na wstrząsy mechaniczne, jak również sposobów radzenia sobie z obrastaniem lodu i wydajnością akumulatora w niskich temperaturach.

Oczekuje się, że Poradnik stanie się ważnym narzędziem wspierającym we wdrażaniu obowiązkowego Kodeksu polarnego. Międzynarodowy kodeks dla statków żeglujących na wodach polarnych ma zapewnić, że statki uprawiające żeglugę w surowych rejonach Arktyki i Antarktyki biorą pod uwagę skrajne warunki temperaturowe oraz konieczność zapewnienia działania kluczowego wyposażenia w tych warunkach.

Komitet MSC zatwierdził również Tymczasowe wytyczne dla środków ratunkowych na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

Komitet zatwierdził projekt rezolucji Zgromadzenia, która wzywa Państwa do jak najszybszego wdrożenia na zasadach dobrowolności środków bezpieczeństwa zawartych w Kodeksie polarnym, w stosunku do statków, które nie podlegają przepisom Konwencji SOLAS. Projekt rezolucji zostanie przedłożony do przyjęcia na sesję Zgromadzenia IMO planowaną na koniec 2019 r.

Kodeks polarny jest na mocy Konwencji SOLAS oraz MARPOL obowiązkowy dla określonych kategorii statków. Rozdział V SOLAS (Bezpieczeństwo żeglugi) odnosi się zasadniczo do wszystkich statków zaangażowanych w podróże międzynarodowe (z pewnymi wyjątkami). Inne Rozdziały Konwencji SOLAS nie mają zastosowania do określonych kategorii statków (nazywanych niekonwencyjnymi), w tym statków towarowych o pojemności poniżej 500 GT, jachtów komercyjnych niezaangażowanych w handel, oraz jednostek rybackich.

Poproszono Podkomitet Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) o dyskusję nad konsekwencjami i możliwością zastosowania Rozdziału 9 (Bezpieczeństwo żeglugi) oraz 11 (Planowanie podróży) Kodeksu polarnego do statków niekonwencyjnych. Podkomitet ma również przeanalizować sposób poprawy bezpieczeństwa statków niekonwencyjnych uprawiających żeglugę na wodach polarnych, w tym możliwe opracowanie poprawek do Konwencji SOLAS i/lub Kodeksu polarnego.

 1. Paliwo żeglugowe a bezpieczeństwo statków

W wyniku dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa statków w kontekście wdrożenia limitu siarki na poziomie 0,50%, Komitet MSC przyjął Zalecane tymczasowe środki dla zwiększenia bezpieczeństwa statków w związku z korzystaniem z paliw żeglugowych.

Rezolucja zwraca uwagę na istniejące regulacje Konwencji SOLAS i uznaje potrzebę dalszego namysłu nad tematem bezpieczeństwa paliwa żeglugowego. Zaleca się, aby Państwa-Strony Konwencji SOLAS:

 • przesyłały do IMO, w celu dalszego rozpowszechnienia, informacje na temat wszystkich potwierdzonych przypadków dostarczenia przez dostawców paliwa niespełniającego wymagań określonych w prawidle II-2/4.2.1 SOLAS, które uwzględnia zapisy prawidła 18.9.6 Załącznika VI Konwencji MARPOL;
 • podjęły właściwe działania przeciwko dostawcom paliwa w potwierdzonych przypadkach dostaw paliwa niezgodnego z wymaganiami określonymi w prawidle II-2/4.2.1 Konwencji SOLAS, które uwzględnia zapisy prawidła 18.9.6 Załącznika VI Konwencji MARPOL;
 • propagowały jak najszersze stosowanie najnowszej edycji stosownych standardów opracowanych przez przemysł oraz wskazówek, których celem jest poprawa bezpieczeństwa statków w związku z dostarczaniem i korzystaniem z paliwa żeglugowego; przesyłały do IMO, w celu dalszego rozpowszechnienia, informacje na temat wszystkich potwierdzonych przypadków dostarczenia przez dostawców paliwa, które zagrażało bezpieczeństwu statków lub personelu, lub niekorzystnie wpłynęło na pracę urządzeń maszynowych.

Komitet MSC zatwierdził plan działania związany z dalszą pracą nad środkami bezpieczeństwa w zakresie temperatury zapłonu paliwa żeglugowego, z perspektywą zakończenia w 2021 roku (MSC 104).

Ustanowiono również Grupę korespondencyjną ds. bezpieczeństwa paliwowego, której powierzono następujący zakres zadań:

 • dalsza dyskusja nad opracowaniem obowiązkowych wymagań odnośnie raportowania potwierdzonych przypadków, w których dostawcy paliwa nie spełnili wymagań IMO w zakresie temperatury zapłonu; należy pamiętać, że dostawcy powinni również otrzymać taką informację zwrotną;
 • dalsza dyskusja nad opracowaniem obowiązkowych wymagań odnośnie podejmowania przez Strony Konwencji SOLAS właściwych działań przeciwko dostawcom paliw w potwierdzonych przypadkach dostaw paliwa, które nie spełnia wymagań określonych prawidle II-2/4.2.1 Konwencji SOLAS, które uwzględnia zapisy prawidła 18.9.6 Załącznika VI Konwencji MARPOL;
 • dalsza dyskusja nad opracowaniem obowiązkowych wymagań odnośnie dokumentacji temperatury zapłonu określonej partii paliwa podczas bunkrowania, wraz z oświadczeniem o zgodności dostarczonego paliwa z wymaganiami prawidła II-2/4.2.1 SOLAS;
 • dalsza dyskusja nad opracowaniem wytycznych dla statków w zakresie działań w sytuacjach, gdy wyniki testów indykatywnych/szacunkowych wskazują, że dostarczone paliwo może nie spełniać prawidła II-2/4.2.1 SOLAS;
 • zgromadzenie informacji na temat możliwych środków związanych z innymi niż temperatura zapłonu parametrami paliwa żeglugowego;
 • przesłanie raportu na MSC 102.

Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 roku limitu zawartości siarki w paliwie żeglugowym na poziomie 0,50% (w stosunku do obowiązującego obecnie 3,50%) na mocy Konwencji MARPOL, przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu środowiska i zdrowia ludzkiego.

Idąc w ślady MEPC 74, Komitet MSC zatwierdził okólnik MSC-MEPC w sprawie dostarczania zgodnego paliwa żeglugowego.

 1. Piractwo i zbrojne napady na statki

Komitet MSC odnotował najnowsze dane dotyczące zbrojnych napadów na statki, opracowane na podstawie raportów przesłanych do IMO.

W 2018 roku na świecie doszło do 223 wypadków, w porównaniu do 204 zdarzeń odnotowanych w 2017 roku. To stanowi ogólny wzrost o 9%. W 2019 r. około połowa wszystkich zaraportowanych do dzisiejszego dnia zdarzeń wydarzyła się na wodach zachodniej i centralnej Afryki.

Komitet MSC przypomniał armatorom, kapitanom oraz marynarzom o konieczności sumiennego stosowania istniejących wskazówek IMO oraz zrewidowanego Podręcznika praktyk najlepszego zarządzania (BMP), jak również nowego Podręcznika o przeciwdziałaniu piractwu i uaktualnionych wskazówek dotyczących ochrony przed piractwem i zbrojnymi napadami na statki w rejonie Zatoki Gwinejskiej, zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1601 w sprawie Zmienionych wskazówek przemysłu na temat przeciwdziałania piractwu.

Komitet zachęcił Państwa-Strony do dalszej ochrony tych rejonów przy pomocy Marynarki Wojennej, a państwa bandery o monitorowanie zagrożenia statków podnoszących ich banderę, oraz ustanowienie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa zgodnie z Kodeksem ISPS.

Odnotowano działania na rzecz budowania potencjału na Zatoce Gwinejskiej oraz aktywny udział Sekretariatu IMO w Międzynarodowej grupie przyjaciół Zatoki Gwinejskiej, działającej w ramach G7++. Ta grupa jest otwarta na wszystkie zainteresowane Państwa-Strony, organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe organizacje rządowe.

 1. E-nawigacja

Komitet MSC zatwierdził kilka okólników związanych z rozwojem e-nawigacji. Termin ten został zdefiniowany jako zharmonizowane zbieranie, integracja, wymiana, prezentacja oraz analiza informacji morskich na statkach i na lądzie, za pomocą urządzeń elektronicznych. Działania te mają na celu poprawę nawigacji od miejsca zacumowania do miejsca zacumowania oraz powiązane usługi na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego. W maju 2018 r. na 99 sesji, Komitet MSC przyjął zawarty w okólniku MSC.1/Circ.1595, uaktualniony Plan wdrażania strategii e-nawigacji (SIP - Strategy Implementation Plan).

Na sesji zatwierdzono/przyjęto:

 • rezolucję zawierającą poprawki do Wymagań techniczno-eksploatacyjnych dotyczących prezentacji informacji związanych z nawigacją na statkowych wskaźnikach nawigacyjnych (rezolucja MSC.191(79)); zmienione wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych wskaźników nawigacyjnych na mostku dla radaru, ECDISu oraz INSu mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, natomiast wymagania dla innych wskaźników nawigacyjnych na mostku - 1 lipca 2025 roku;
 • rezolucję zawierającą Zalecenia dotyczące definicji i harmonizacji formatu i struktury usług morskich w kontekście e-nawigacji; zgodnie z rezolucją wszystkie usługi morskie powinny być zgodne z ramowym standardem S-100 Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO), która określa sposoby modelowana danych i specyfikacje dotyczące opracowywania produktu;
 • okólnik SN.1/Circ.243/Rev.2 zawierający uaktualnione Wytyczne dla prezentacji symboli, określeń i skrótów związanych z nawigacją;
 • okólnik zawierający Wytyczne w sprawie standaryzacji wyglądu interfejsu użytkownika w wyposażeniu nawigacyjnym. Standaryzacja interfejsu i informacji, z których korzystają marynarze do monitorowania, zarządzania i wykonywania zadań nawigacyjnych, przyczyni się do poprawy obrazu sytuacji i bezpieczeństwa nawigacji. Wytyczne, zawierające symbole, mają zastosowanie do zintegrowanego systemu nawigacyjnego (INS), systemu obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) oraz wyposażenia radarowego, jak również do innych urządzeń nawigacyjnych;
 • okólnik zawierający Wstępne opisy usług morskich w kontekście e-nawigacji; okólnik określa to, co powinno być pierwszym projektem opisów serwisów morskich i wstępnie przyczynia się do harmonizacji ich formatu i struktury. Wstępne opisy serwisów zawierają m.in. informacje na temat ruchu statków, wsparcia nawigacyjnego, organizacji ruchu, informacje o bezpieczeństwie morskim, pilotażu, holownikach, raportowania statku na ląd, pomocy telemedycznej, informacji miejscowego portu, publikacji nautycznych, nawigacji na zamarzających wodach żeglownych, informacji meteorologicznych, hydrograficznych i środowiskowych, oraz tych w zakresie poszukiwania i ratownictwa. Opisy będą okresowo aktualizowane, aby uwzględniały prace związane z harmonizacją realizowane we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Pilotów Morskich (IMPA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Komendantów Portów (IHMA).
 1. Bezpieczeństwo promów w żegludze krajowej

Z uwagi na wypadki promów pasażerskich związane często z wysoką liczbą ofiar śmiertelnych, Komitet MSC ustanowił nowy punkt pracy w sprawie środków poprawy bezpieczeństwa promów w żegludze krajowej. Prace w tym temacie rozpoczną się na następnej sesji a zakłada się, że będą się toczyły przez kolejne cztery.

Prace będą się koncentrowały nad opracowaniem przepisów modelowych, wskazówek dotyczących ich implementacji do prawa krajowego, internetowych materiałów szkoleniowych oraz kontynuacją technicznego wsparcia dla krajów potrzebujących, w ramach Zintegrowanego Programu Współpracy Technicznej (ITCP).

 1. Inne poprawki, wytyczne i podjęte zagadnienia

Komitet MSC:

- przyjął:

 • poprawki do Certyfikatu Bezpieczeństwa i Spisu wyposażenia z Certyfikatu Bezpieczeństwa dla statków specjalistycznych z Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (Kodeks SPS);
 • poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH), w ślad za odpowiadającymi im poprawkami do Kodeksu IBC;
 • standardy eksploatacyjne dla swobodnie pływających radiopław awaryjnych (EPIRBs) działających na częstotliwości 406 MHz, które mają mieć zastosowanie do radiopław tego typu zainstalowanych trzy lata od przyjęcia przedmiotowych standardów przez MSC 101 w czerwcu 2019 r. Standardy obejmują m.in. wymagania dla radiopław awaryjnych (EPIRBs), które muszą być wyposażone w automatyczny system identyfikacji (AIS), który namierza sygnał i konsoliduje przepisy dotyczące homologacji typu;
 • nowe systemy rozgraniczenia ruchu (TSSs) i powiązane trasy żeglugowe, nowe obszary o wzmożonej czujności w Cieśninie Sunda i Cieśninie Lombok z zalecanymi kierunkami ruchu, w celu ograniczenia ryzyka kolizji pomiędzy statkami oraz osiadania na mieliźnie;
 • poprawki do rezolucji A.475(XII) - Zalecenia nawigacyjne w rejonie Kanału La Manche i Cieśniny Dover (rezolucja dotyczy zakończenia dobrowolnego raportowania ruchów statków w systemie MAREP).

- zatwierdził:

 • procedurę składania propozycji ustanowienia, lub poprawek do systemów rozgraniczenia ruchu lub raportowania ruchów statków;
 • poprawki do Wytycznych na temat corocznego testowania rejestratora danych z podróży (VDR) i uproszczonego rejestratora danych z podróży (S-VDR) (okólnik MSC.1/Circ.1222/Rev.1), które wyjaśniają sposób sprawdzania kapsuł samospływających zatwierdzonych zgodnie z rezolucją MSC.333(90);
 • Tymczasowe wytyczne w sprawie zminimalizowania wystąpienia i konsekwencji pożarów w przestrzeniach ro-ro i przestrzeniach kategorii specjalnej nowych i istniejących statków pasażerskich ro-ro.
 • Zmienione Wytyczne w zakresie konstrukcji i rozwiązań alternatywnych w rozdziałach II-1 i III SOLAS (okólnik MSC.1/Circ.1212/Rev.1).
 • poprawki do okólnika „Ciągłość planu usług systemu LRIT” (MSC.1/Circ.1376/Rev.4) oraz do okólnika „Dokumentacja techniczna systemu LRIT” (MSC.1/Circ.1259/Rev.8) – Dokumentacja techniczna (Cz.1), oraz zatwierdził rewizję „Zasad i wytycznych dotyczących przeglądów i audytów poprawności pracy centrów danych LRIT i międzynarodowej wymiany danych LRIT” (okólnik MSC.1/Circ.1412/Rev.2);
 • stanowisko IMO dotyczące punktów agendy Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU (WRC-19– listopad 2019 r.);
 • poprawki do regulacji z zakresu morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), tak aby uwzględnić poprawki do Konwencji SOLAS przyjęte w 2018 r., które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, a są związane z nowymi dostawcami mobilnych usług morskich uznanymi przez IMO, w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). Poprawki umożliwią również nadawanie informacji MSI na zdefiniowany obszar geograficzny za pomocą nowo uznanych dostawców, jako uzupełnienie do istniejących usług INMARSATu (MSI obejmuje ostrzeżenia nawigacyjne i meteorologiczne, prognozy meteorologiczne, i inne pilne komunikaty związane z bezpieczeństwem, nadawane dla statków). Poprawki odnoszą się do Znowelizowanego Międzynarodowego Podręcznika SafetyNET (okólnik MSC.1/Circ.1364/Rev.1), Zaleceń w sprawie rozgłaszania Morskich Informacji Bezpieczeństwa” (rezolucja A.705(17), wraz ze zmianami), Światowego serwisu ostrzeżeń nawigacyjnych (rezolucja A.706(17), wraz ze zmianami), Światowego serwisu oceanicznych informacji i ostrzeżeń meteorologicznych – zalecenia (rezolucja A.1051(27)).
 • Tymczasowe Zalecenia dotyczące wymagań technicznych dla Fleet Safety – nowej usługi rozszerzonego wywołania grupowego (EGC) świadczonej przez Inmarsat na potrzeby GMDSSu, w rejonie obsługiwanym przez satelitę 4 (Środkowy Wschód i Azja (MEAS)).
 • Ujednolicone interpretacje prawideł II-1/28, II-1/29, II-1/30, Rozdziału II-2 i III Konwencji SOLAS.
 • Ujednolicone interpretacje Kodeksu IGC.
 • Wytyczne dla opracowania Podręczników obsługi i konserwacji systemów łodzi ratunkowych (okólnik MSC.1/Circ.1205/Rev.1).

- zgodził się na:

 • rozpowszechnienie Tymczasowego podręcznika usług Iridium SafetyCast, informującym o usłudze rozszerzonego wywołania grupowego świadczonej przez Iridium na potrzeby GMDSSu, który może być pomocny podczas przeprowadzania prób systemowych i testów, do czasu zatwierdzenia tekstu ostatecznego przez Podkomitet Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) .
 • zorganizowanie 4 spotkania Wspólnej Grupy Roboczej ad hoc FAO/ILO/IMO ds. nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (JWG 4), w dniach 23-25 października br., bezpośrednio po zakończeniu Konferencji Ministerialnej w tej sprawie, zaplanowanej na 21-23 października 2019 r. w Torremolinos w Hiszpanii.