1. Z dniem 1 marca 2018 wchodzą w życie zmiany do Załącznika V do Konwencji MARPOL wprowadzone rezolucją MEPC.277(70) oraz MEPC.295(71).

Statki zobowiązane są do wdrożenia zmian związanych z procedurami postępowania, zarządzania i zapisów dotyczących odpadów na pokładzie. Obejmują one:

a) Dla każdego statku o pojemności brutto 100 lub większej, każdego statku, łodzi motorowej i jachtu morskiego uprawnionego do przewożenia 15 lub więcej osób oraz dla każdej platformy stałej lub pływającej:

  • zaktualizowany zgodnie ze zmianami Plan postępowania z odpadami (zwany dalej Planem),
  • tabliczki ostrzegające i informujące o warunkach usuwania odpadów do morza według aktualnego wzoru, rozmieszczone w miejscach określonych w Planie,
  • zapewnienie oznaczonych pojemników na nowe kategorie odpadów, rozmieszczonych w miejscach określonych w Planie:

-   kategoria I - Odpady elektroniczne (objęte częścią I Książki zapisów o postępowaniu z odpadami);

 - kategoria J - Resztki ładunku nieszkodliwe dla środowiska morskiego (nie-HME) - objęte częścią II Książki zapisów o postępowaniu z odpadami;

 - kategoria K - Resztki ładunku szkodliwe dla środowiska morskiego (HME) - objęte częścią II Książki zapisów o postępowaniu z odpadami.

b) Dla każdego statku o pojemności brutto 400 lub większej, każdego statku, łodzi motorowej i jachtu morskiego uprawnionego do przewożenia 15 lub więcej osób oraz dla każdej platformy stałej lub pływającej:

  • zaktualizowaną zgodnie ze zmianami Książkę zapisów o postępowaniu z odpadami, część I (zwaną dalej Książką),
  • konieczność gromadzenia w Książce potwierdzeń przekazania odpadów do urządzeń odbiorczych w portach, uzyskanych od administratorów tych urządzeń,

Dodatkowo dla statków przeznaczonych do przewozu stałych ładunków masowych:

  • zaktualizowaną zgodnie ze zmianami Książkę zapisów o postępowaniu z odpadami, część II,
  • konieczność posiadania Deklaracji, zapewnionej przez nadawcę ładunku, o zaklasyfikowaniu przewożonych stałych ładunków masowych jako nieszkodliwych (non-HME) lub szkodliwych (HME) dla środowiska morskiego, dołączonej do informacji wymaganych przez Kodeks IMSBC.

Uaktualnienia/zmiany w Planie powinny być wprowadzone w sposób czytelny i mogą być wykonane w treści istniejącego Planu lub/oraz w postaci załącznika do istniejącego Planu.

Wdrożenie zmian wprowadzonych rezolucją MEPC.277(70) oraz MEPC.295(71) zweryfikowane zostanie podczas najbliższego przeglądu na statku, przeprowadzonym w dniu 1 marca 2018 lub po tej dacie.

Książkę zapisów o postępowaniu z odpadami, według zaktualizowanego wzoru, zakupić można w PRS za pośrednictwem internetu (wydawnictwa@prs.pl), telefon kontaktowy (+48) 58 75 11 150.

 

2. Z dniem 1 marca 2018 wchodzą w życie zmiany do Załącznika VI do Konwencji MARPOL wprowadzone rezolucją MEPC.278(70).

Poprawki do Załącznika VI wprowadzają wymóg obowiązkowego gromadzenia danych o zużyciu paliwa olejowego na statkach. Wejdą one w życie z dniem 1 marca 2018 r., przy czym pierwszy okres sprawozdawczy przypada na rok kalendarzowy 2019.

Począwszy od roku kalendarzowego 2019,  każdy statek o pojemności 5000 ton brutto i powyżej, podlegający kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza przez statki zgodnie z Załącznikiem VI do Konwencji MARPOL, powinien gromadzić dane określone w Dodatku IX do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, za ten i każdy następny rok kalendarzowy lub jego część w stosownych przypadkach, zgodnie z metodą zawartą w Planie zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP), część II.

W dniu 31 grudnia 2018 r. lub przed tą datą, część II Planu SEEMP „Plan gromadzenia danych o zużyciu paliwa olejowego statku”, w przypadku statku o pojemności 5000 ton brutto lub powyżej, powinna zawierać opis metodologii, która będzie wykorzystywana do gromadzenia danych wymaganych przez prawidło 22A.1 Załącznika VI do Konwencji MARPOL oraz procesów, które będą wykorzystywane do raportowania danych do Administracji bandery statku lub PRS, działającego z jej upoważnienia.

Część II Planu SEEMP powinna być sporządzona zgodnie z rezolucją MEPC.282(70) „Wytyczne opracowania planu zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP)” i przedstawiona do weryfikacji PRS na zgodność z w/w wytycznymi IMO nie później niż do dnia 30 września 2018.

Po pozytywnej weryfikacji zaraportowanych danych, Administracja bandery statku lub PRS działający z jej upoważnienia, wyda Zaświadczenie zgodności o zużyciu paliwa olejowego na statku.

Administracje bander statków będą przekazywać zsumowane dane do IMO, która będzie prowadzić anonimową bazę danych o zużyciu paliwa olejowego statków oraz będzie publikować roczny raport.

Statki pływające pod banderą Państwa niebędącego Stroną Załącznika VI do Konwencji MARPOL będą zobowiązane do wykazania zgodności z niniejszymi wymogami.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Inspektorat Maszynowo- Wyposażeniowy PRS, e-mail: tm@prs.pl, który przyjmuje także zlecenia.